obnova 1 900

Obnova lesa, či založení lesa nového? Jak na to?

Rádi byste na svém poli či louce založili nový les? Musíte počítat s určitým stupněm administrativy a potřebou dodržet konkrétní termíny. Ty jsou závazné i v případě obnovy lesa po jeho odtěžení. O co všechno se musíte postarat a jak vše zajistit po právní i materiální stránce, ať již vás čeká jedno nebo druhé?

Obnova lesa a lesních porostů

Znovu zalesnit vymýcený lesní pozemek má za povinnost každý vlastník a musí to stihnout do 2 let od těžby anebo po živelné katastrofě. I v případě polomu často dochází k předmýtní těžbě, která má odstranit popadané stromy a eliminovat škody.

 • V obou případech je tedy nejprve potřeba na holině odstranit klest. Ten můžete buď spálit, rozdrcený použít jako hnojivo, nechat na hromadě napospas přirozeným procesům anebo jej z lesa odvézt.
 • V dalším kroku musíte jako majitel lesa dát dohromady projekt nové výsadby. Ten pro majitele lesa do 50 ha zpracuje zdarma odborný lesní hospodář. Majitelé lesů nad 50 ha plochy se pak mohou držet lesního hospodářského plánu. V rámci projektu nové výsadby je potřeba určit druh dřevin vhodný pro danou lokalitu, také minimální počty semenáčků, které na planinu potřeba vysadit. A v neposlední řadě i hustotu jejich vysazování.
 • V projektu výsadby bývá popsán i způsob přípravy půdy, do které se bude nově sázet. Ten často spočívá v odstranění buřeně a ruční přípravě jamek anebo mechanizovaném naorávání v pruzích.
 • Při nákupu sadebního materiálu můžete použít buď prostokořené nebo krytokořenné semenáčky. Ve všech případech ale platí, že sadební materiál musí podle vyhlášky č. 139/2004 splnit podmínku původu. Tedy být z vyhovující přírodní oblasti s odpovídající nadmořskou výškou. Asi nejjednodušším způsobem, jak si takový sadební materiál opatřit, je navštívit lesní školku s licencí Ministerstva zemědělství. Potvrzení o původu sadebního materiálu nezahazujte. Jako vlastník lesa jej máte povinnost 10 let evidovat.
 • Když dojde k samotné výsadbě, je už většina administrativy za vámi. V případě, že se některé druhy dřevin mezitím rozmnožily přirozeným způsobem, rozhodně je neodstraňujte. Na zalesňované ploše totiž musí být alespoň 90% nových rostlin v souladu s plánem výsadby a z toho mohou až 15% tvořit přirozeně vzrostlé dřeviny.
 • Ani výsadbou ale ještě vaše práce nekončí. O obnovený les je potřeba se neustále starat, aby vzkvétal a stal se nejpozději do 7 let zajištěnou kulturou.

Měli byste vědět: Pro podporu rozvoje lesa je ideální ponechat klest na místě, buď rozdrcený anebo vcelku. Rozpadne se poměrně rychle a pro les jde o zásadní organický materiál nutný pro jeho optimální rozvoj.

Obnova lesa začíná u samotného lístečku.
Obnova lesa začíná u samotného lístečku.

Založení nového lesa, zalesnění zemědělského pozemku

Kromě obnovy lesa po vytěžení je možné zalesnit i jiný než lesní pozemek. V tomto případě však musíte před započetím prací počítat s větším objemem administrativy než v případě obnovy lesa.

 • Pokud jste tedy zdědili zemědělské pozemky a chcete je nově zalesnit, musíte se nejprve vypravit na váš místně příslušný stavební úřad.
 • Před návštěvou si připravte výpis z katastru nemovitostí včetně katastrálních map. Ten získáte snadno i online v aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí.
 • Zajistit také musíte vynětí zemědělského pozemku z půdního fondu.
 • A nezapomeňte požádat o vyjádření ani státní správu lesů. Ve většině případů vás čeká cesta na obecní či městský úřad.
 • V neposlední řadě je potřeba také podat žádost na Ústav pro hospodářkou úpravu lesů (ÚHÚL), aby určil typologii nově zalesňovaného pozemku. Tu je nutné vyplněnou doručit na místně příslušný úřad ÚHÚL do konce září konkrétního roku.
 • Pokud všechny předchozí kroky proběhly k vaší spokojenosti, je nyní ten pravý čas na zpracování projektu zalesnění, který vám zpracuje odborný lesní hospodář, tedy pouze v případě, že plánujete nový les menší než 50 ha.

Pokud jste absolvovali úspěšně celé administrativní kolečko, vydejte se na stavební úřad a vše s nimi proberte. Při splnění všech náležitostí by už nic nemělo bránit tomu, aby státní orgán prohlásil váš zemědělský pozemek za PUPFL (Pozemek určený k plnění funkcí lesa). Jakmile nabude účinnosti toto rozhodnutí, máte stejně jako v případě lesního pozemku za povinnost váš původně zemědělský pozemek zalesnit, a to do 2 let od jeho prohlášení za lesní. Všechny další kroky jsou pak již totožné jako v případě obnovy lesa po těžbě či kalamitě.

Náš tip: Váš lesní, ale i zemědělský pozemek můžete vždy prodat. Výkup lesního nebo zemědělského pozemku je mnohem jednodušší než jeho obnova či založení. A peníze získáte opravdu rychle.

Články o prodeji lesa a těžbě dřeva

dedictvi 600

Zdědil jsem les. Jak s ním naložit?

Získali jste les v dědictví a nevíte si rady, co s ním? V následujícím článku probereme možnosti, co s lesem dělat a jak si poradit s dědickým řízením.

Kurovec 600

Les pod tíhou kůrovce neprodávejte pod cenou

Každý vlastník lesa napadeného kůrovcem má pochopitelně stejné povinnosti a někdy i úvahy. Les s kůrovcem prodat, nebo se kůrovce zbavit těžbou dřeva a nejlépe na tom vydělat.

Strom napadený kůrovcem

Problémy s kůrovcem? Jak zpracovat kůrovcové dřevo

Revírníci vlastníkům lesa často posílají dopisem výzvu ke "zpracování nahodilé těžby stromů". Jde o tzv. nezpracované stojící souše napadené kůrovcem.

Povinnost 600

Šest povinností majitele lesa, na houby do vlastního i s ostatními

Nevíte, jaké čekají povinnosti majitele lesa, a máte zdědit les anebo naopak aktivně přemýšlíte nad jeho koupí?

Potřebujete prodat,
nacenit, nebo vytěžit les?

Potřebujete prodat,
nacenit, nebo vytěžit les?

Potřebujete prodat,
nacenit, nebo vytěžit les?